انتصاب سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسکو
1396/08/23

 

طی حکمی از جانب دکتر عزیز جوانپور هروی، رئیس داشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجانشرقی دکتر آیدین باقرزاده کثیری  بعنوان سرپرست واحد اسکو انتخاب گردید.

پیش از این دکتر کثیری سمت معاونت آموزشی، دانشجویی و فرهنگی واحد را بر عهده داشت و پس از استعفای دکتر رحیم وکیل زاده رئیس پیشین واحد با حفظ سمت عهده دار آن شد.
بعدی