لیست اساتید
گروه آموزشی

 تصویرنام استادرشته تحصیلیآخرین مدرک تحصیلیمحل اخذ مدرکمرتبه علمینحوه همکاریایمیلرزومهجزئیات
مژگان عیوض زادهکامپیوترکارشناسی ارشددانشگاه آزاد تبریزمربیتمام وقتm.eivazzadeh@gmail.com رزومه جزئیات
علی چوداری خسروشاهیکامپیوترکارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوینمربیتمام وقتakhosroshahi@Gmail.com رزومه جزئیات
محمد حسین نژاد قویفکرکامپیوترکارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوینمربیتمام وقت  رزومه جزئیات
داود کیخسرویکامپیوترکارشناسی ارشددانشگاه آزاد تبریزمربیتمام وقت  رزومه جزئیات
رحیم پاشا خواجه ایکامپیوترکارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوینمربیتمام وقت  رزومه جزئیات
مهدی رضوی اول خسروشاهیحسابداریکارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد همدانمربیتمام وقت  رزومه جزئیات
مرتضی حشمتیحسابداریکارشناسی ارشد مربیتمام وقت  رزومه جزئیات
بهمن عبدی گلزارحسابداریکارشناسی ارشد مربیتمام وقت  رزومه جزئیات
سولماز بابازادهمعماریکارشناسی ارشددانشگاه آزاد تبریزمربیتمام وقتArchitect_group2009@gmail.com رزومه جزئیات
شهره باقرزاده کثیریمعماریکارشناسی ارشددانشگاه آزاد تبریزمربیتمام وقت  رزومه جزئیات
عادل مرامیبرقکارشناسی ارشد مربیتمام وقت  رزومه جزئیات
عطا فخریبرقکارشناسی ارشد مربیتمام وقت  رزومه جزئیات
حسین صادق زادهعمرانکارشناسی ارشد مربیتمام وقت  رزومه جزئیات
هومن دانشورعمرانکارشناسی ارشد مربیتمام وقت  رزومه جزئیات
ایدین باقرزاده کثیریعمرانکارشناسی ارشد مربیتمام وقت  رزومه جزئیات
دکتر پروانه سید الماسیادبیات فارسیدکتری تخصصیدانشگاه آزاد تبریزاستادیارتمام وقت  رزومه جزئیات
حبیب کاظمی چوبیفیزیککارشناسی ارشد مربیتمام وقت  رزومه جزئیات
بهرام حضرتیریاضیکارشناسی ارشد مربیتمام وقت  رزومه جزئیات
سپیده برنجیزبان انگلیسیکارشناسی ارشد مربیتمام وقت  رزومه جزئیات
صفیه محمدیانریاضیکارشناسی ارشد مربیتمام وقت  رزومه جزئیات
محمد حسین نوروزی بیرامیکامپیوترکارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوینمربیتمام وقت  رزومه جزئیات
سیده رباب فیاض بهروزریاضیکارشناسی ارشد مربیتمام وقت  رزومه جزئیات
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی اسکو می باشد. .