سال تحصیلی

سال تحصیلی

 

هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و یک دوره تابستانی است .                      

هر نیمسال تحصیلی شامل ۱۶ هفته و هر دوره تابستانی شامل ۶ هفته آموزش است.

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی اسکو می باشد. .