نظام آموزشی

نظام آموزشی 

 

آموزش در دانشگاه آزاد اسلامی براساس نظام واحدی است.

در نظام واحدی ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده می شود و قبولی یا ردی دانشجو در یک درس به همان درس محدود می گردد.

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی اسکو می باشد. .