کارشناس امور پژوهشی

مشخصات فردی :   
 نام:  صدیقه
نام خانوادگي: امیدی اسکوئی

نشاني پست الكترونيكی:  omidi_oskoui@yahoo.com

سوابق تحصیلی: 
   -      کارشناسی ارشد 

سوابق اجرایی:
-    کارشناس آموزش از سال 1385

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی اسکو می باشد. .