کارشناس امتحانات

  • مشخصات فردی :   
 نام:  صدیقه

نام خانوادگي: امیدی اسکوئی


نشاني پست الكترونيكی:  
omidi_oskoui@yahoo.com


  • سوابق تحصیلی:

     -      کارشناسی ارشد 

  • سوابق اجرایی:

-    کارشناس آموزش از سال 1385

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی اسکو می باشد. .