صندوق رفاه دانشجویی واحد


بانک ملی

شماره حساب چک برگشتی : 0104330972006


شماره حساب وام دانشجویان :0110314365006


شماره حساب شهریه کاردانی: 0105642644004


شماره حساب شهریه کارشناسی: 0105642624005


شماره حساب شارژ کارت تغذیه: 0106813975002


لازم بذکر است برای کلیه پرداخت ها داشتن شناسه پرداخت الزامی است

ضوابط و مقررات صندوق رفاه و بیمه دانشجویی 

 

 تسهیلات مالی دانشجویی :

قرض الحسنه ها از نظر مدت زمانی به سه دسته کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم میگردند:

قرض الحسنه کوتاه مدت حداکثر 4 ماه، قرض الحسنه میان مدت حداکثر 12 ماه، قرض الحسنه بلند مدت حداکثر 60 ماه.

قرض الحسنه هاي کوتاه مدت و میان مدت در زمان تحصیل دانشجو تسویه میگردند.

1  وامهاي کوتاه مدت :

وامها به صورت کوتاه مدت و 1 تا 4 ماهه (تقسیط به صورت چک)

2  وامهاي میان مدت :

اینگونه تسهیلات به دانشجویانی تعلق میگیرد که براي باز پرداخت نیاز به مهلت بیشتري دارند و از محل اعتبارات شُعب صندوق رفاه و بیمه دانشجویان

واحدها طبق ضوابط و مقررات مربوط در اختیار دانشجو گذاشته میشود و در زمان تحصیل دانشجو تسویه میگردد.

3  وامهاي بلند مدت :

منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

این نوع تسهیلات در اختیار دانشجویانی قرار می گیرد که در حین تحصیل قادر به تأمین و پرداخت شهریه و اقساط قرض الحسنه خود نمیباشند

انوع قرض الحسنه :

1 کمک هزینه اجاره :

بابت تأمین بخشی از هزینه تحصیلی براي مدت یک بار در طول تحصیل برای دانشجویان غیر بومی قابل پرداخت میباشد.

2 وام تامین شهریه: بابت تأمین بخشی از شهریه دانشجویان در طول مدت تحصیل پرداخت میشود.

3 کمک هزینه تحصیلی : بابت تأمین بخشی از شهریه دانشجویان در طول مدت تحصیل پرداخت میشود.

4 کمک هزینه ازدواج : این وام از محل منابع صندوق رفاه و بیمه دانشجویان به دانشجویانی تعلق میگیرد که در زمان دانشجویی متأهل شده باشند

یک بار در طول تحصیل و جهت ازدواج اول پرداخت میشود. دانشجویان حداکثر یک سال پس از تاریخ عقد نامه فرصت دریافت وام مذکور را دارند.

5 وام ضروري : وام ضروري صرفاً جهت عمل جراحی، بستري در بیمارستان، هزینه دارو بیماريهاي خاص و زایمان میباشد.

 فرم های لازم برای وام های صندوق رفاه دانشجویان واحد

فرم تعهد

فرم درخواست وام یک

فرم درخواست وام  دو


 فرم های وام وزارت علوم و تحقیقات

آموزش مراحل ثبت نام وام وزارت علوم

فرم شماره 3

فرم شماره 20

فرم شماره21

مدارک لازم


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی اسکو می باشد. .