وضعیت تشکیل کلاسها

وضعیت تشکیل کلاس های نیمسال اول 99-98کلاسهای استاد معرفت هفته آینده روز سه شنبه 23مهر ماه تشکیل نخواهد شد

کلیه کلاسهای استاد نقدی هفته آینده روز چهار شنبه 24مهرماه تشکیل نخواهند شد.جبرانی دروس استاد مذکورمتعاقبا اعلام 

خواهد شد.

کلیه کلاسهای استاد برنجی روز دوشنبه 22مهر ماه تشکیل نخواهد شد.

کلیه کلاسهای استاد رضا احمدی 24مهرماه تشکیل نخواهد شد

درس آشنایی با قرآن کریم واحد خواهران  با استاد خانم آبادی روزهای یکشنبه از ساعت 13/30الی 15/15تشکیل خواهد شد.

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی اسکو می باشد. .