وضعیت تشکیل کلاسهاکلیه کلاسهای خانم خداوردی نیا روز یکشنبه 95/07/11 تشکیل نخواهند شد.

کلاسهای خانم سولماز بابازاده روز شنبه و دوشنبه 17 و 19 مهر ماه تشکیل نخواهند شد.

کلیه کلاس های خانم صغیری روز دوشنبه 95/07/19 تشکیل نخواهند شد.

کلاسهای خانم طالبی روز سه شنبه 95/07/27 تشکیل نخواهند شد.

کلاسهای سیر اندیشه های معماری و حکمت هنرهای اسلامی روز پنجشنبه 95/07/29 تشکیل نخواهند شد.

کلاسهای خانم قلی پور روز شنبه 95/08/01 تشکیل نخواهند شد.

کلاسهای آقای فولادی روز چهارشنبه 95/08/05 تشکیل نخواهند شد.


کلاسهای آقای دکتر فخیمی آذر روز سه شنبه  95/08/04 تشکیل نخواهند شد
 کلاسهای استاد باغبان روز سه شنبه تاریخ 95/8/4 تشکیل نخواهد شد
 کلاسهای استاد جنگی روز سه شنبه تاریخ 95/08/04 تشکیل نخواهند شد
 کلاسهای استاد مریم مسعودی روز چهارشنبه پنجم آبان ماه تشکیل نخواهند شد .
کلاسهای بعد از ظهر استاد کوکبی روز پنچ شنبه تاریخ 95/08/06 تشکیل نخواهد شد .
. کلاس جبرانی مدنی 3 استاد جنگی روز پنج شنبه مورخه 95/08/06 از ساعت 15/30الی 18/30 برگزار خواهد شد
 


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی اسکو می باشد. .