ریاست واحد


 


 

 نام : دکتر رحیم
نام خانوادگی :
وکیل زاده

واحد دانشگاهی:

اسکو
نوع همکاری با دانشگاه : 
تمام وقت

 مرتبه دانشگاهی :  پایه : 
 شماره فاکس :

04123221000

پست الکترونیکی: 

سمت اجرایی فعلی در دانشگاه :
رئیس واحد اسکو
 
 
 
سمتهای اجرایی سابق در دانشگاه :
 
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی اسکو می باشد. .